Rekrutacja

OFERTA EDUKACYJNA

Rekrutacja na rok 2021/2022

Rekrutacja do szkoły odbywa sie drogą elektroniczną - uczniowie spoza regionu powinni skontaktować się z sekretariatem szkoły, aby uzyskać szczegółowe informacje o naborze elektronicznym.

oferta przedstawiona na stronie ma charakter poglądowy, ostateczna wersja oferty będzie przedstawiona w systemie naboru
szeroki wybór profili
technik ekonomista
technik informatyk
technik architektury krajobrazu
technik programista
technik rachunkowości - nowy kierunek
wielozawodowa
Wybierz spośród 31 zawodów 
i zostań profesjonalistą w swojej dziedzinie !

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 24 kwietnia 2023 r. do 23 maja 2023 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 21 lipca 2023 godz. 12:00 do 26 lipca 2023 r. do godz. 12:00. W przypadku prowadzenia naboru za pomocą systemów informatycznych wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych (do klas wstępnych) w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym – do 11 maja 2023 r.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności wraz z poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta w postępowaniu rekrutacyjnym, nadanie wnioskom statusu zweryfikowany – do 31 maja 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 31 lipca 2023 r.
 4. Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych (do klas wstępnych) w postępowaniu rekrutacyjnym – od 1 czerwca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r. (drugi termin do 7 lipca 2023 r.) oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 27 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym – 15 czerwca 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – 31 lipca 2023 r.
 6. Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym – od 4 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r., do godz. 15:00.
 7. Uzupełnienie złożonego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą systemów informatycznych wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 6 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. godz. 15:00.
 8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty – do 12 lipca 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 31 lipca 2023 r.
 9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym – 14 lipca 2023 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – 1 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00.
 10. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym – od 24 kwietnia 2023 r. do 17 lipca 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 20 lipca 2023 r. do 1 sierpnia 2023 r.
 11. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w postępowaniu rekrutacyjnym – od 14 lipca 2023 r. godz. 12:00 do 20 lipca 2023 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 1 sierpnia 2023 r. godz. 12:00 do 4 sierpnia 2023 r. godz. 12:00.
 12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – 21 lipca 2023 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym 7 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00.
 13. Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole w postępowaniu rekrutacyjnym – do 21 lipca 2023 r. do godz. 13:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 7 sierpnia 2023 r. do godz. 13:00.
 14. Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym – do 21 lipca 2023 r., a w postępowaniu uzupełniającym – 8 sierpnia 2023 r.
 15. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym – do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 16. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 17. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 18. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

Galeria

Obejrzyj zdjęcia z życia naszej szkoły.

Ostatnie wpisy

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?