Rekrutacja 2020/21

OFERTA EDUKACYJNA

Rekrutacja na rok 2020/2021

Rekrutacja do szkoły odbywa sie drogą elektroniczną - uczniowie spoza regionu powinni skontaktować się z sekretariatem szkoły, aby uzyskać szczegółowe informacje o naborze elektronicznym.

oferta przedstawiona na stronie ma charakter poglądowy, ostateczna wersja oferty będzie przedstawiona w systemie naboru
szeroki wybór profili
technik ekonomista
technik informatyk
technik architektury krajobrazu
technik programista
technik rachunkowości - nowy kierunek
wielozawodowa
Wybierz spośród 31 zawodów 
i zostań profesjonalistą w swojej dziedzinie !

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.


od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie,
w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta
(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.


Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. 


Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00

 

 

 

 

   
 
 

Dodatkowe informacje:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców
  3. i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?